Ing. Ivo Toman, MBA


VOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO KRAJSKÉ VOLBY 2008

Ing. Ivo Toman, MBAODSKrajské volbyVOLEBNÍ PROGRAM ODS PRO KRAJSKÉ VOLBY 2008

Volební program ODS pro krajské volby 2008

Motto: „Slibujeme splnitelné"

Doprava

Co chceme

Proč to chceme

Jak to uděláme

Plnohodnotně napojit Pardubický kraj a krajské město na republikovou a evropskou a dálniční soustavu

Náš kraj nezbytně pro svůj další rozvoj potřebuje kvalitní dálniční spojení s ostatními kraji a s Evropou.

Maximálně urychlíme výstavbu R35! S ministrem dopravy byla podepsána „Společná deklarace k realizaci páteřní komunikace R35".

V kraji zabezpečíme pro naše občany železniční a autobusovou dopravní obslužnost

Veřejnou hromadnou dopravu považujeme za nezbytnou službu veřejnosti. Je to významná a zároveň ekologická přeprava osob .

Pardubický kraj bude ze svého rozpočtu dotovat veřejnou dopravu částkou 1000 Kč ročně pro každého občana včetně dětí a seniorů.

Urychlit výstavbu obchvatů měst a obcí včetně krajského města Pardubice

Páteřní doprava vedoucí středy měst a obcí je obrovským dluhem minulosti. Ten je nutno napravit tak, aby se obce a města staly opravdu obyvatelné pro naše občany.

Navážeme na dosud probíhající a zahajované stavby, jako jsou obchvaty Holic, Opatova a, Chvaletic s využitím vlastních i Evropských peněz.

Kvalitněji propojit silniční, železniční, leteckou a vodní dopravu v krajském městě Pardubice

Tam, kde vedly obchodní cesty, došlo vždy k rozvoji měst a přilehlých oblastí.

Náš kraj a krajské město jsou přirozenou dopravní křižovatkou v ČR.

Budeme prosazovat ekologické splavnění Labe do Pardubic a vybudování přístavu a dále budovat Pardubické letiště.

Maximálně podporovat cykloturistiku

Pardubický kraj se stává rájem cyklistů a cyklostezky také významně přispívají k bezpečnosti jak cyklistů, tak i řidičů.

Budeme maximálně podporovat výstavbu cyklostezek tlakem na Státní fond dopravní infrastruktury, aby uvolnil prostředky na jejich vybudování

 

Bezpečnost a krizové řízení

Co chceme

Proč to chceme

Jak to uděláme

Dále rozvíjet v kraji systém pro řešení krizových situací a mimořádných událostí

Naše společnost je ohrožena mimořádnými událostmi, například živelnými pohromami, průmyslovými haváriemi, nastat mohou i útoky teroristů.

Budeme podporovat a spolufinancovat rozvoj všech složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v Pardubickém kraji. Vytvoříme v rozpočtu kraje „KRIZOVÝ FOND" určený na řešení těchto událostí

 

 

Budeme podporovat činnost dobrovolných hasičů v kraji a ostatních složek IZS

Dobrovolní hasiči jsou jednou z rozhodujících složek při řešení požárů, nehod a záplav v obcích a menších městech

Zabezpečíme každoroční dotaci jednotkám dobrovolných hasičů z rozpočtu kraje minimálně 5 milionů Kč ročně.

Budeme podporovat činnost ostatních složek IZS - vodní záchranáře, horskou službu, Český červený kříž a kynology

Tyto složky jsou významné při řešení jak každodenních nehod, tak při řešení velkých katastrof.

Zabezpečíme každoroční dotaci těmto jednotkám z rozpočtu kraje.

 

Životní prostředí

Co chceme

Proč to chceme

Jak to uděláme

Snižovat a likvidovat staré ekologické zátěže

Každý hospodář si musí uklidit svůj dvůr.

Tak jako v minulých letech zabezpečíme na tyto likvidace potřebné finanční prostředky v rozsahu cca 250 milionů Kč.

Chránit přírodu a pomáhat její obnově

Naléhavě si uvědomujeme, že po nás přijdou další generace lidí, děti našich dětí, kteří mají právo žít v čisté přírodě.

Budeme dbát na výchovu k ochraně životního prostředí.

Při budování průmyslové infrastruktury budeme vyžadovat jednoznačné splnění všech ekologických požadavků.

Pomoci obcím při budování protipovodňové ochrany

V budoucích letech lze očekávat zvýšené riziko vzniku povodní a záplav.

Našim občanům chceme zabezpečit klidný život.

Správce toků a ohrožené obce budeme i nadále finančně podporovat při realizaci projektů protipovodňové ochrany v rozsahu milionů korun.

 

Školství a sport

Co chceme

Proč to chceme

Jak to uděláme

Pokračovat v koncepčním rozvoji školství v kraji s ohledem na potřeby občanů, trh práce a demografický vývoj, propojovat vzdělávání s pracovním prostředím a zaměstnavateli

Finanční prostředky tak budou vynakládány smysluplně a hospodárně, bude zachována pestrá nabídka oborů a dojde ke zvýšení úrovně vzdělávání.

Aktualizací stávající koncepce školství, podporou všech perspektivních oborů, jakož i podporou spolupráce škol s trhem práce.

Budeme nadále investovat do oprav a modernizace školních budov, učeben a vybavení škol

Školství v kraji by mělo svým vybavením a zázemím odpovídat požadavkům 21. století.

Zajistíme finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje a ze státních dotací. Maximálně využijeme možností, které nám nabízí fondy a projekty EU.

Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a prosazovat spravedlivější odměňování

Celoživotní učení je pro každého jednotlivce základem úspěchu v pracovním prostředí i nezbytnou podmínkou pro výkon pedagogické profese.

Zasadíme se o smysluplné využití prostředků z evropských zdrojů a budeme prosazovat příslušné legislativní změny v oblasti odměňování.

 

Podporovat sport, volnočasové aktivity a zájmovou činnost mládeže

 

Nejlepší prevencí sociálně-patologických jevů je smysluplné využívání volného času dětí a mládeže.

Budeme nadále podporovat dotační systém v této oblasti jak na podporu činnosti s mládeží, tak výstavbu a rekonstrukci sportovišť.

Snížit byrokracii tak, aby jí nebyly školy nadměrně zatěžovány

Školy mají učit a ne úřadovat!

Budeme se zasazovat o úpravu příslušných zákonů.

 

Finance a správa majetku kraje

Co chceme

Proč to chceme

Jak to uděláme

Odpovídající vlastní příjmy kraje a nikoliv dotace z Prahy

Pokud bude kraj hospodařit pouze s dotacemi přidělenými státem a nebude spoluodpovědný za rozvoj regionu, a tím i za množství vytvořených hodnot, bude v roli pouhého vykonavatele vůle státu a ne v roli odpovědného správce regionu.

Vyvineme tlak na zákonodárce, aby rozpočtové určení daní ve státním rozpočtu přidělilo krajům odpovídající množství prostředků na jejich rozvoj a správu jejich majetků.

Kraji ponechat jen potřebný a využitelný majetek

Stát převedl na kraje mnoho balastního a v reálném životě regionu nepotřebného majetku, který neekonomicky zatěžuje hospodaření kraje - pryč s ním, protože jeho správa a údržba odčerpává potřebné finance kraje.

Provedeme „majetkový" audit, nepotřebný majetek zpeněžíme a takto získané prostředky investujeme do krajem užívaného majetku.

Odpovědným a hospodárným přístupem zajistit rozumný ekonomický výhled na období po roce 2012

Jedině zdravá ekonomika je schopna plnohodnotného rozvoje celého regionu.

Zajistíme, aby úvěrové prostředky byly využity pouze k rozvoji regionu a ke spolufinancování efektivních evropských projektů.

 

Zdravotnictví

Co chceme

Proč to chceme

Jak to uděláme

Zabezpečit a rozšířit kvalitní péči v našich nemocnicích jako veřejnou službu

Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče na území celého našeho kraje je nezbytnou součástí fungování společnosti.

I nadále budeme investovat do modernizace a výstavby našich nemocnic a jejich přístrojového vybavení v rozsahu 150 až 200 milionů Kč ročně z rozpočtu kraje.

Modernizovat nemocnice s důrazem na rozvoj superspecializované péče v Pardubické krajské nemocnici

Pardubická nemocnice byla koncipována v minulosti jako okresní nemocnice.

Pokud má v budoucnu plnit roli nemocnice krajské je nezbytné zabezpečit její budoucí výrazný rozvoj.

Vlastními investicemi nebo zapojením financí ze soukromého sektoru.

Prosadit spravedlivější systém úhrad od zdravotních pojišťoven pro zdravotnická zařízení Pardubického kraje

Současný systém úhrady poskytované péče o naše pacienty je prokazatelně nespravedlivý.

Budeme iniciovat změnu zákonů, které by zabezpečily spravedlivé financování zdravotní péče poskytované Pardubickým krajem.

Vybudování Regionálního zdravotnického informačního systému v Pardubickém kraji

Vzájemné informační propojení veškerých zdravotnických zařízení od obvodního lékaře až po krajskou nemocni zabezpečí kvalitnější a bezchybnou lékařskou péči o pacienty.

Pro již připravený projekt v rozsahu 170 milionů Kč zabezpečíme realizaci z dotačních peněz EU.

Realizovat zásadní program oprav a rekonstrukcí léčeben dlouhodobě nemocných

Chceme zlepšit kvalitu poskytované péče pro naše seniory.

Vyčleníme potřebné prostředky z rozpočtu kraje.

 

Zaměstnanost, trh práce a vzdělávání

Co chceme

Proč to chceme

Jak to uděláme

Udržet v kraji nízkou nezaměstnanost

Vysoká zaměstnanost je základem prosperity celého kraje.
Každý nezaměstnaný člověk stojí nás, daňové poplatníky, ročně minimálně 200 tisíc Kč.

 Podpoříme činnost malých a středních zaměstnavatelů v kraji.Vypíšeme přidělení stipendií pro doktorandy na Univerzitě Pardubice, kteří přispějí k rozvoji inovačních programů v kraji. Budeme podporovat zájem žáků o vybrané učňovské i studijní obory, které citelně chybějí na trhu práce.

Oživit a nově využít staré výrobní areály v kraji

Podnikatelé nemusejí stavět další nové objekty pro podnikání a v kraji nebudou chátrat nevyužité budovy a komplexy.
Omezí se zábor kvalitní půdy pro stavbu nových výrobních objektů.

Pardubický kraj má zpracován přehled brownfields - objektů vhodných k přestavbě pro podnikání. Poradíme zájemcům o možnostech jejich využití, jak získat finanční prostředky na jejich obnovu.

Podporovat celoživotní vzdělávání ve městech i na venkově

Vzdělání jednoznačně zvyšuje uplatnitelnost lidí na trhu práce.

Budeme podporovat širokou nabídku dalšího vzdělávání v celém kraji, podpoříme využívání peněz z Evropského sociálního fondu. Na venkově podpoříme nabídku celoživotního vzdělávání ve venkovských školách.

Podporovat vzdělávání seniorů

Mezigenerační předávání zkušeností je nezbytnou a nedílnou součástí zdravého vývoje každé vyspělé společnosti.

Finančně i politicky budeme nadále podporovat vzdělávání seniorů, aby se uměli přizpůsobit změnám ve společenském i občanském životě. Zejména v oblasti komunikačních technologií tak, aby se staří lidé neocitli mimo společnost.

 

Sociální péče

Co chceme

Proč to chceme

Jak to uděláme

Podporovat rozvoj terénních sociálních služeb zejména v oblasti péče o seniory

Občané mají právo volby, jaký typ služby chtějí využívat. Domovy seniorů nemusí být jediným řešením.

Budeme odporovat nestátní neziskové organizace, které budou specielně zaměřeny na péči o seniory.

Rovné podmínky pro poskytovatele sociálních služeb a srovnatelnou podporu stejného typu péče v kraji

Nezáleží, zda službu poskytuje obec, nezisková organizace či někdo úplně jiný, jediným měřítkem musí být kvalita poskytované služby.

Nastavíme jednoznačná pravidla poskytování dotací v oblasti sociální péče pro všechny zainteresované.

Adresné a cílené poskytování sociálních dávek

Sociální dávky poskytujme skutečně potřebným, peníze vložené do systému sociální péče musí být využívány, ne zneužívány.

Zasadíme se o uzákonění nepeněžité formy výplaty části sociálních dávek.

Rozšířit nabídku sociálních služeb pro zdravotně handicapované

Starost o ty, kterým zdravotní stav neumožňuje běžný životní režim, je slušností a povinností.

 

Podpoříme dostavbu hospice, budování denních stacionářů a nízkoprahových center.

Včas podchytit rizikové skupiny mládeže

Prevence je vždy levnější než řešení následné kriminality.

Dotacemi kraje a grantovými programy podpoříme volnočasové aktivity rizikových skupin dětí a mládeže.

 

Rozvoj venkova, zemědělství

Co chceme

Proč to chceme

Jak to uděláme

Chceme plošně přistupovat ke všem občanům v celém kraji, bez rozdílu toho, kde bydlí

Podporou venkova, podporou zemědělství a lesnictví zvyšujeme životní úroveň lidí, žijících v tomto prostředí, a tím i osídlenost venkovských celků.

Připravíme nové krajské granty, které budou určeny pro města a obce a které budou řešit výstavbu infrastruktury, rozvoj kulturního a sportovního života.

Podporovat místní krajové speciality

Potraviny s místními kořeny mají své kouzlo a dotvářejí sounáležitost lidí s místem, kde žijí.

Zároveň jsou tím, co nás odlišuje od zglobalizované nabídky supermarketů.

Zvýšíme jejich propagaci, podpoříme pořádání krajských dožínek a jejich prezentaci v zahraničí.

Podpoříme pořádání přehlídek a soutěží krajových specialit.

Výstavbu vodovodů, kanalizací a čističek v malých obcích

Od roku 2010 je povinnost každé obce s počtem nad 2000 obyvatel a zajistit čištění odpadních vod

Základní fungující infrastruktura je nezbytnou podmínkou pro rozvoj venkova a spokojený život občanů.

Využijeme vícezdrojového financování (EU, stát, kraj, obec).

Rozvíjet místní kulturu a krajové tradice k zatraktivnění venkovské části kraje

Nechceme se stát monokulturními. Chceme udržovat v občanech myšlenku tradice a úcty k venkovu. Nabídnout návštěvníkům našeho kraje pestrost, originalitu a příjemnou vzpomínku na chvíle strávené v našem kraji.

Zkvalitníme život na venkově rovným přístupem k jeho občanům a podporou jejich zvyklostí zajistíme zájem o tyto destinace.

 

Kultura, památky a cestovní ruch

Co chceme

Proč to chceme

Jak to uděláme

Podpora a rozvoj kulturních památek a jejich zpřístupnění široké veřejnosti

Pouze živé památky jsou pro veřejnost přínosem, zajímavé programy zvýší zájem o kulturní památky a přivedou do kraje české i zahraniční turisty.

Zvýšíme finanční prostředky investované do kulturních památek prostřednictvím grantových programů v oblasti záchrany kulturního dědictví.

Získat zřizovatelské funkce k významným kulturním památkám kraje

Krajská samospráva zná dobře svůj region a záleží ji na tom, jak hospodaří se svým majetkem. Má zájem o obnovu a využitelnost objektů. Umí zabezpečit vícezdrojové financování.

Zasadíme se o převod Souboru lidových staveb Vysočina a Muzea loutkářských kultur Chrudim pod správu Pardubického kraje.

Podporovat významné regionálních a místní kulturní akce i krajové tradice

Kvalitní kultura je dobrou vizitkou kraje, spolupráce s městy a obcemi na poli kultury významně obohacuje život všech občanů našeho regionu a přispívá k vzájemnému poznávání a sbližování.

Zajistíme financování dotačních programů pro významné akce regionu.

Provázat kulturu, památky a cestovní ruch v jeden funkční celek

Rozvoj cestovního ruchu musí být jednou z priorit kraje, smysluplné využití kulturních památek a bohatá nabídka kulturních programů je jeho důležitou součástí.

Posílíme spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti poskytování služeb cestovního ruchu.

Finančně zabezpečíme dotační programy pro tvorbu propagačních materiálů památkových objektů v návaznosti na cestovní ruch.

 

Územní státní správa, orgány státu a samospráva

Co chceme

Proč to chceme

Jak to uděláme

Výrazně zjednodušit rozhodovací procesy na krajském úřadě a organizacích řízených krajem

Byrokracie řízená státem a mohutně podporovaná Evropskou unií narůstá každým dnem a komplikuje život občanům a funkčnost krajských organizací.

Budeme důsledně dodržovat zásadu pro omezení byrokracie - „nic nad rámec zákona".

Umístit krajské instituce - krajské ředitelství policie, krajský soud, krajské státní zastupitelství na území našeho kraje

Kraj má mít veškeré správní instituce na svém území.

Ve spolupráci s ministerstvy prosadíme vybudování těchto institucí v Pardubicích.

Ptejte se:

Zeptejte se mně, na cokoli chcete.